Kindergeld

Kindergeld dla rodzica mieszkającego z dzieckiem w Polsce.

Jeszcze niedawno rodzic zamieszkujący w Polsce razem z dzieckiem z reguły nie miał szans na uzyskanie Kindergeld, pomimo, że drugi z rodziców dziecka zamieszkiwał i pracował w Niemczech. Działo się tak pomimo, że niemieckie prawo wskazuje, iż osobą uprawnioną do pobierania Kindergeld jest ta, która przyjęła dziecko do swego gospodarstwa domowego (tzw. Obhutsprinzip, § 64 ust. 2 EStG) .
Obecnie przyjmuje się na podstawie art. 60 ust. 1 zdanie drugie Rozporządzenia Nr. 987/2009 tzw. fikcję zamieszkania, która opiera się na założeniu, jakoby rodzina podlegała prawu jednego państwa członowskiego. Osobami mogącymi ubiegać się o świadczenie są, obok rodziców, także członkowie rodziny uprawnieni zgodnie z prawem kraju członkowskiego do pobierania świadczeń rodzinnych. Dla rodziców dzieci, w szczególności dla tych, którzy nigdy nie wstąpili w związek małżeński, jak i dla tych rozwiedzionych istotne jest to, że prawo niemieckie nie wymaga, aby rodzice dziecka byli małżonkami. Oznacza to, że osoby uprawnione, a zamieszkujące w Polsce, mogą występować o przyznanie Kindergeld do niemieckiej Familienkasse.